diff tests/mini/assign.d @ 341:1bb99290e03a trunk

[svn r362] Started merging the old 'test' dir as well as the newer 'tangotests' dir into 'tests/mini' and 'tests/minicomplex'.
author lindquist
date Sun, 13 Jul 2008 02:51:19 +0200
parents test/assign.d@c53b6e3fe49a
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/tests/mini/assign.d	Sun Jul 13 02:51:19 2008 +0200
@@ -0,0 +1,23 @@
+module assign;
+
+// this is taken from std.intrinsic from gdc
+
+int mybtc(uint *p, uint bitnum)
+{
+  uint * q = p + (bitnum / (uint.sizeof*8));
+  uint mask = 1 << (bitnum & ((uint.sizeof*8) - 1));
+  int result = *q & mask;
+  *q ^= mask;
+  return result ? -1 : 0;
+}
+
+void main()
+{
+  uint i = 0xFFFF_FFFF;
+  int r = mybtc(&i, 31);
+  assert(r);
+  assert(i == 0x7FFF_FFFF);
+  r = mybtc(&i, 31);
+  assert(!r);
+  assert(i == 0xFFFF_FFFF);
+}